Bảng thông số các loại khớp nối FCL

CATALOGUE FCL - coupling FCL

 

Thông số các loại bulong cao su khớp FCL

bulong FCL - coupling FCL