Bảng thông số các loại khớp xích KC

KC 1 - Coupling KC